CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH)

Hà Nội
6,300.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    6,300.0/6,400.0
  • Biên độ ngày:
    6,300.0 - 7,100.0

Dữ liệu Lịch sử OCH

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/06/2022 - 07/12/2022
6,300.07,000.07,100.06,300.0612.35K-8.70%
6,300.07,000.07,100.06,300.0612.35K-8.70%
6,900.07,500.07,500.06,400.0450.27K-1.43%
6,900.07,500.07,500.06,400.0450.27K-1.43%
7,000.07,000.07,200.06,700.0513.80K+2.94%
7,000.07,000.07,200.06,700.0513.80K+2.94%
6,800.06,800.07,200.06,500.0236.90K-5.56%
6,800.06,800.07,200.06,500.0236.90K-5.56%
7,200.07,900.07,900.07,200.0695.50K0.00%
7,200.06,900.07,200.06,900.0379.80K+9.09%
6,600.06,600.07,000.06,000.0263.80K0.00%
6,600.06,800.06,800.06,300.0200.35K-2.94%
6,800.06,900.07,000.06,800.0268.60K-9.33%
7,500.08,000.08,000.07,300.0356.46K-6.25%
8,000.08,100.08,200.08,000.0184.02K0.00%
8,000.08,000.08,500.08,000.0275.56K-3.61%
8,300.08,000.08,400.08,000.0584.75K+7.79%
7,700.07,200.07,900.07,200.0287.76K+1.32%
7,600.07,900.07,900.07,600.0329.60K-3.80%
7,900.07,800.08,400.07,800.0326.90K+1.28%
7,800.07,800.08,200.07,700.0215.30K+1.30%
7,700.08,100.08,600.07,700.0336.80K-4.94%
8,100.09,500.09,500.08,100.0240.12K-7.95%
8,800.08,700.08,800.08,500.0753.18K+10.00%
8,000.06,700.08,000.06,700.0122.16K+9.59%
7,300.07,200.08,000.07,200.0821.16K-8.75%
8,000.08,100.08,700.08,000.0738.90K-9.09%
8,800.08,900.08,900.08,800.0182.01K-9.28%
9,700.09,700.010,300.09,700.01.05M-9.35%
10,700.010,400.010,700.010,100.0211.90K+69.84%
Cao nhất: 10,700.0Thấp nhất: 6,000.0Chênh lệch: 4,700.0Trung bình: 7,610.0% Thay đổi: -12.5