CTCP Lắp Máy - Thí nghiệm Cơ Điện (LCD)

Hà Nội
26,700.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    26,700.0 - 26,700.0

Dữ liệu Lịch sử LCD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/10/2021 - 27/11/2022
26,700.026,700.026,700.026,700.00.10K+9.88%
24,300.024,300.024,300.024,300.00.60K-10.00%
27,000.027,000.027,000.027,000.00.80K-10.00%
30,000.031,200.031,200.030,000.00.70K+5.63%
28,400.028,400.028,400.028,400.00.10K+9.65%
25,900.025,900.025,900.025,900.00.26K+9.75%
23,600.023,600.023,600.023,600.00.60K+9.77%
21,500.017,700.021,500.017,700.01.40K+9.69%
19,600.016,200.019,600.016,200.00.40K+9.50%
17,900.017,900.017,900.017,900.00.20K+9.82%
16,300.016,300.016,300.016,300.00.10K-9.94%
18,100.018,100.018,100.018,100.00.10K-9.95%
20,100.020,100.020,100.020,100.00.70K+9.84%
18,300.018,300.018,300.018,300.00.30K-9.85%
20,300.020,300.020,300.020,300.00.10K-1.46%
20,600.020,600.020,600.020,600.00.20K-0.48%
20,700.020,700.020,700.020,700.00.10K+9.52%
18,900.018,900.018,900.018,900.00.70K-9.57%
20,900.020,900.020,900.020,900.00.10K-0.95%
21,100.017,600.021,100.017,600.00.91K+8.21%
19,500.021,600.021,600.019,500.01.60K-9.72%
21,600.023,900.023,900.021,600.00.20K-9.62%
23,900.023,900.023,900.023,900.00.14K+9.63%
21,800.021,800.021,800.021,800.00.10K+9.55%
19,900.019,900.019,900.019,900.00.10K+9.94%
18,100.018,100.018,100.018,100.00.20K-9.95%
20,100.020,100.020,100.020,100.00.10K+9.84%
18,300.018,300.018,300.018,300.00.10K+9.58%
16,700.016,700.016,700.016,700.00.51K+9.87%
15,200.015,200.015,200.015,200.00.20K-43.07%
Cao nhất: 31,200.0Thấp nhất: 15,200.0Chênh lệch: 16,000.0Trung bình: 21,176.7% Thay đổi: 0.0