CTCP Kiên Hùng (KHS)

Hà Nội
17,200.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    16,800.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    17,200.0 - 18,900.0
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
1 / 2

Dữ liệu Lịch sử KHS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/07/2022 - 20/08/2022
17,200.018,900.018,900.017,200.01.10K0.00%
17,200.018,900.018,900.017,200.01.10K0.00%
17,200.020,000.020,300.017,200.01.80K-7.53%
17,200.020,000.020,300.017,200.01.80K-7.53%
18,600.018,500.018,600.018,400.00.60K-8.82%
18,600.018,500.018,600.018,400.00.60K-8.82%
20,400.020,300.020,400.018,100.05.00K+9.68%
20,400.020,300.020,400.018,100.05.00K+9.68%
18,600.018,600.018,600.018,600.00.30K0.00%
18,600.018,600.018,600.018,600.00.30K0.00%
18,600.018,600.018,600.018,600.00.90K-8.37%
18,600.018,600.018,600.018,600.00.90K-8.37%
20,300.020,300.020,300.020,300.01.00K0.00%
20,300.020,300.020,300.020,300.01.00K0.00%
20,300.020,300.020,300.020,300.00.10K+8.56%
20,300.020,300.020,300.020,300.00.10K+8.56%
18,700.018,900.018,900.018,700.01.90K+0.54%
18,700.018,900.018,900.018,700.01.90K+0.54%
18,600.020,100.020,100.018,600.013.00K-9.71%
18,600.020,100.020,100.018,600.013.00K-9.71%
20,600.022,400.022,400.020,600.013.31K-9.65%
20,600.022,400.022,400.020,600.013.31K-9.65%
22,800.021,500.023,000.021,400.012.20K-3.80%
22,800.021,500.023,000.021,400.012.20K-3.80%
23,700.023,700.023,700.023,700.01.00K-9.89%
23,700.023,700.023,700.023,700.01.00K-9.89%
26,300.022,100.026,300.022,000.031.70K+52.91%
26,300.022,100.026,300.022,000.031.70K+7.79%
24,400.029,000.029,000.024,400.07.00K-9.96%
27,100.027,100.027,100.027,100.00.43K+9.72%
Cao nhất: 29,000.0Thấp nhất: 17,200.0Chênh lệch: 11,800.0Trung bình: 20,510.0% Thay đổi: -30.4