CTCP Công trình 6 (CT6)

Hà Nội
7,000.0
+700.0(+11.11%)
  • Khối lượng:
    100
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    7,000.0 - 7,000.0

Dữ liệu Lịch sử CT6

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/08/2022 - 27/09/2022
7,000.07,000.07,000.07,000.00.10K+11.11%
7,000.07,000.07,000.07,000.00.10K+11.11%
6,300.06,300.06,300.06,300.00.10K+12.50%
6,300.06,300.06,300.06,300.00.10K+12.50%
5,600.05,600.05,600.05,600.00.27K-11.11%
5,600.05,600.05,600.05,600.00.27K-11.11%
6,300.05,000.06,300.04,700.03.48K+14.55%
6,300.05,000.06,300.04,700.03.48K+14.55%
5,500.05,500.05,500.05,500.00.12K+1.85%
5,500.05,500.05,500.05,500.00.12K+1.85%
5,400.05,400.05,400.05,400.00.10K-14.29%
5,400.05,400.05,400.05,400.00.10K-14.29%
6,300.06,300.06,300.06,300.00.10K0.00%
6,300.06,300.06,300.06,300.00.10K0.00%
6,300.06,300.06,300.06,300.01.50K-13.70%
6,300.06,300.06,300.06,300.01.50K-13.70%
7,300.07,300.07,300.07,300.00.10K+10.61%
7,300.07,300.07,300.07,300.00.10K+10.61%
6,600.06,600.06,600.06,600.00.10K+11.86%
6,600.06,600.06,600.06,600.00.10K+11.86%
5,900.05,900.05,900.05,900.00.10K+13.46%
5,900.05,900.05,900.05,900.00.10K+13.46%
5,200.05,200.05,200.05,200.01.30K+1.96%
5,100.05,100.05,100.05,100.00.10K-7.27%
5,500.05,500.05,500.05,500.00.10K-17.91%
6,700.05,700.06,700.05,700.00.30K+1.52%
6,600.06,600.06,600.06,600.00.10K+11.86%
5,900.05,900.05,900.05,900.00.10K+5.36%
5,600.05,100.05,600.05,100.00.40K+14.29%
4,900.04,900.04,900.04,900.00.10K-30.00%
Cao nhất: 7,300.0Thấp nhất: 4,700.0Chênh lệch: 2,600.0Trung bình: 6,083.3% Thay đổi: 34.6