Home Depot Inc DRC (HD)

Buenos Aires
11,189.00
-140.00(-1.24%)
  • Khối lượng:
    589
  • Giá Mua/Bán:
    11,132.50/11,191.50
  • Biên độ ngày:
    11,120.00 - 11,358.50

Dữ liệu Lịch sử HD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/09/2022 - 07/10/2022
11,189.0011,335.5011,358.5011,120.000.59K-1.24%
11,329.0011,209.0011,330.0011,065.001.10K+1.05%
11,211.5011,220.0011,250.0011,124.501.07K+2.15%
10,975.0010,917.0011,062.0010,843.000.26K+1.63%
10,798.5010,700.0010,828.0010,670.000.14K+3.33%
10,450.0010,727.5010,759.0010,450.000.80K-3.71%
10,852.5010,620.0010,883.0010,619.500.55K+5.53%
10,284.0010,450.0010,470.0010,157.000.04K-1.40%
10,430.5010,595.0010,595.0010,282.000.32K-0.78%
10,512.5010,505.5010,700.0010,500.000.54K-0.10%
10,523.0010,414.0010,557.0010,359.001.04K+0.45%
10,475.5010,483.0010,702.5010,475.500.56K+1.90%
10,280.0010,515.0010,515.0010,280.000.95K-3.61%
10,665.0010,519.5010,665.0010,457.500.18K+2.45%
10,409.5010,150.0010,429.5010,106.500.77K+2.97%
10,109.009,889.0010,109.009,847.000.80K+3.06%
9,808.509,621.509,850.009,621.501.04K+0.06%
9,803.0010,026.0010,031.009,800.000.06K-6.11%
10,441.0010,643.5010,645.5010,367.000.27K-1.19%
10,566.5010,705.0010,728.0010,550.000.21K-1.10%
10,683.5010,577.0010,683.5010,550.000.05K+1.74%
10,500.5010,351.0010,522.5010,351.000.20K+2.14%
Cao nhất: 11,358.50Thấp nhất: 9,621.50Chênh lệch: 1,737.00Trung bình: 10,558.98% Thay đổi: 8.84