CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng (CID)

Hà Nội
5,300
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    5,300 - 6,200

Dữ liệu Lịch sử CID

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/07/2022 - 06/12/2022
7,7007,7007,7007,7000.10K+13.24%
7,7007,7007,7007,7000.10K+13.24%
6,8006,8006,8006,8000.60K-1.45%
6,8006,8006,8006,8000.60K-1.45%
6,9006,0006,9006,0000.60K+15.00%
6,9006,0006,9006,0000.60K+15.00%
6,0006,0006,0006,0000.20K+13.21%
6,0006,0006,0006,0000.20K+13.21%
5,3006,2006,2005,3000.60K-20.90%
5,3006,2006,2005,3000.60K-20.90%
6,7006,7006,7005,1000.30K+13.56%
5,9005,9005,9005,9004.30K+9.26%
5,4005,4006,4005,4001.70K-14.29%
6,3006,3006,3006,3000.10K-18.18%
7,7006,5007,7006,5007.70K+14.93%
6,7006,7006,7006,7000.90K-8.22%
7,3005,5007,3005,5001.00K+14.06%
6,4006,4006,4006,4000.10K-13.51%
7,4007,5007,5007,4000.20K+12.12%
6,6006,6006,6006,6000.20K+1.54%
6,5006,5007,4006,5001.40K0.00%
6,5006,5006,5006,5000.30K-13.33%
7,5007,7007,7007,5002.10K-3.85%
7,8007,8007,8007,8000.10K+4.00%
7,5007,5007,5007,5000.50K+1.35%
7,4007,4007,4007,4000.30K-13.95%
8,6008,6008,6008,6000.10K-1.15%
8,7008,7008,7008,7000.10K+7.41%
8,1008,1008,1008,1000.10K+10.96%
7,3007,3007,3007,3000.60K-5.19%
Cao nhất: 8,700Thấp nhất: 5,100Chênh lệch: 3,600Trung bình: 6,923% Thay đổi: 15