Borneo Oil Bhd (BRNL)

Kuala Lumpur
0.020
0.000(0.00%)
  • Khối lượng:
    5,547,900
  • Giá Mua/Bán:
    0.015/0.020
  • Biên độ ngày:
    0.015 - 0.020
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Borneo Oil đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dữ liệu Lịch sử BRNL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
31/10/2022 - 29/11/2022
0.0150.0200.0200.0154.78M-25.00%
0.0200.0200.0200.0152.41M0.00%
0.0200.0200.0200.01520.62M0.00%
0.0200.0200.0200.015796.00K0.00%
0.0200.0200.0200.0151.02M0.00%
0.0200.0200.0200.01540.28M0.00%
0.0200.0200.0200.01516.61M0.00%
0.0200.0200.0200.0153.81M0.00%
0.0200.0200.0200.02075.19M0.00%
0.0200.0200.0200.0152.52M0.00%
0.0200.0200.0200.0155.20M0.00%
0.0200.0200.0200.01541.82M0.00%
0.0200.0200.0250.01568.18M0.00%
0.0200.0200.0200.01569.94M0.00%
0.0200.0200.0250.01571.80M0.00%
0.0200.0200.0200.0156.28M0.00%
0.0200.0200.0200.0153.25M0.00%
0.0200.0200.0200.01514.01M0.00%
0.0200.0200.0200.01558.06M0.00%
0.0200.0200.0200.01518.90M0.00%
Cao nhất: 0.025Thấp nhất: 0.015Chênh lệch: 0.010Trung bình: 0.020% Thay đổi: -25.000