Adobe Inc (ADBE)

6,180.00
-73.00(-1.17%)
  • Khối lượng:
    317
  • Giá Mua/Bán:
    6,180.00/6,189.00
  • Biên độ ngày:
    6,144.50 - 6,215.00

Dữ liệu Lịch sử ADBE

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/12/2022 - 30/01/2023
6,180.006,162.006,215.006,144.500.32K-1.17%
6,253.006,080.006,267.006,080.000.52K+2.06%
6,126.505,942.506,127.505,942.501.58K+3.21%
5,936.005,786.505,979.005,786.500.31K-0.24%
5,950.006,107.506,107.505,850.000.84K-1.14%
6,018.505,900.006,043.005,900.001.05K+2.49%
5,872.005,699.005,881.505,653.000.73K+5.42%
5,570.005,698.005,698.005,330.000.57K-2.28%
5,700.005,720.005,720.005,361.000.32K-0.90%
5,752.005,495.005,752.005,495.000.46K+5.02%
5,477.005,500.005,599.005,256.000.10K+0.50%
5,450.005,338.505,468.505,293.500.40K+1.11%
5,390.005,436.005,436.005,220.000.62K+7.80%
5,000.005,112.505,219.005,000.000.37K-2.15%
5,110.005,124.505,200.505,099.000.19K+1.99%
5,010.505,145.005,350.005,010.500.38K-1.64%
5,094.005,050.005,194.505,010.001.60K-0.16%
5,102.005,305.505,305.505,066.000.52K+1.79%
5,012.505,381.005,381.005,012.500.18K-4.40%
5,243.005,390.005,390.005,128.500.43K-1.54%
5,325.005,220.005,388.005,200.000.05K+1.91%
5,225.005,200.005,225.005,028.500.19K+0.10%
Cao nhất: 6,267.00Thấp nhất: 5,000.00Chênh lệch: 1,267.00Trung bình: 5,536.23% Thay đổi: 18.39