S&P Composite 1500 Consumer Discretionary (SPCOMD)

NYSE
1,026.58
-22.41(-2.14%)
 • Giá mở cửa:
  1,051.13
 • Biên độ ngày:
  1,026.42 - 1,057.64
 • Biên độ 52 tuần:
  915.51 - 1,383.08
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Hoa Kỳ
 • # Thành Phần:204

Dữ liệu Lịch sử S&P Composite 1500 Consumer Discretionary

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
24/02/2023 - 24/03/2023
1,026.581,051.131,057.641,026.42718.85M-2.14%
1,048.991,034.671,050.501,034.20671.88M+2.62%
1,022.241,016.101,028.591,010.92662.14M+0.45%
1,017.711,029.171,030.841,009.601.28B-1.30%
1,031.151,007.431,035.401,005.93757.00M+1.87%
1,012.181,000.871,013.03994.23844.47M-0.32%
1,015.411,011.991,019.111,003.02787.81M+1.65%
998.88985.901,011.17980.24893.61M-0.06%
999.481,013.871,022.97996.35838.20M-1.15%
1,011.141,035.131,043.541,010.19739.34M-2.35%
1,035.451,035.141,036.241,026.14623.92M-0.20%
1,037.551,050.881,054.341,037.15694.23M-1.25%
1,050.661,060.811,064.871,050.08633.36M-0.81%
1,059.211,047.241,061.081,044.66661.69M+1.98%
1,038.621,023.731,040.041,022.89726.20M-0.20%
1,040.751,050.671,052.531,035.14757.31M-1.17%
1,053.121,054.121,060.761,049.71835.27M-0.06%
1,053.701,054.651,062.081,049.91648.24M+1.06%
1,042.651,039.671,044.331,034.12634.40M-1.51%
Cao nhất: 1,064.87Thấp nhất: 980.24Chênh lệch: 84.63Trung bình: 1,031.34% Thay đổi: -3.03