CTCP VINACONEX 21 (V21)

Hà Nội
6,500.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    11,900
  • Giá Mua/Bán:
    6,300.0/6,500.0
  • Biên độ ngày:
    6,200.0 - 6,600.0

Dữ liệu Lịch sử V21

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 10/08/2022
6,500.06,200.06,600.06,200.011.90K0.00%
6,500.06,200.06,700.06,200.023.60K+4.84%
6,200.06,100.06,200.06,000.031.00K+1.64%
6,100.06,000.06,100.06,000.07.00K+1.67%
6,000.05,900.06,100.05,800.013.50K+5.26%
5,700.05,900.05,900.05,600.025.90K-3.39%
5,900.05,800.05,900.05,800.07.00K-1.67%
6,000.05,700.06,000.05,500.05.50K0.00%
6,000.06,000.06,000.06,000.00.60K-1.64%
6,100.06,000.06,100.05,900.03.40K+1.67%
6,000.06,000.06,000.06,000.00.20K-1.64%
6,100.05,700.06,100.05,700.03.33K0.00%
6,100.05,800.06,100.05,700.07.61K-1.61%
6,200.06,200.06,200.06,200.00.50K0.00%
6,200.06,100.06,200.06,000.02.71K0.00%
6,200.06,000.06,200.06,000.09.70K+3.33%
6,000.05,800.06,100.05,800.05.10K+5.26%
5,700.05,800.06,100.05,600.016.50K-6.56%
6,100.06,100.06,100.06,100.00.18K0.00%
6,100.05,700.06,100.05,700.010.90K-1.61%
6,200.06,100.06,200.06,000.05.30K+1.64%
6,100.05,700.06,200.05,700.01.40K0.00%
6,100.05,900.06,100.05,600.07.40K+3.39%
Cao nhất: 6,700.0Thấp nhất: 5,500.0Chênh lệch: 1,200.0Trung bình: 6,091.3% Thay đổi: 10.2