CTCP Cảng Thị Nại (TNP)

Hà Nội
21,000
-500(-2.33%)
  • Khối lượng:
    200
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    21,000 - 21,000
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử TNP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
31/05/2022 - 04/06/2023
21,00021,00021,00021,0000.20K-2.33%
21,00021,00021,00021,0000.20K-2.33%
21,50021,50021,50021,5000.10K+1.42%
21,50021,50021,50021,5000.10K+1.42%
21,20021,20021,20021,2000.10K-11.67%
21,20021,20021,20021,2000.10K-11.67%
24,00023,00024,00023,0001.40K+4.35%
24,00023,00024,00023,0001.40K+4.35%
23,00023,00023,00023,0000.60K+4.07%
23,00023,00023,00023,0000.60K+4.07%
22,10022,10022,10022,1001.60K+6.76%
22,10022,10022,10022,1001.60K+6.76%
20,70020,50020,70019,0001.20K+15.00%
20,70020,50020,70019,0001.20K+15.00%
18,00018,00018,00018,0001.10K+0.56%
17,90017,90017,90017,9000.10K-14.76%
21,00021,00021,00021,0000.50K+10.53%
19,00025,60025,60019,0000.70K-14.80%
22,30022,30022,30022,3000.20K+14.95%
19,40019,40019,40019,4000.10K+14.12%
17,00017,00017,00017,0000.10K+14.86%
14,80014,80014,80014,8000.10K+39.62%
10,60010,60010,60010,6000.10K-37.28%
16,90016,90016,90016,9000.10K+14.97%
14,70014,70014,70014,7000.10K-14.04%
17,10017,20017,20017,1000.60K-14.93%
20,10020,10020,10020,1000.10K-14.83%
23,60023,60023,60023,6000.20K0.00%
23,60023,60023,60023,6001.00K-12.59%
27,00029,00029,00027,0000.30K+28.57%
Cao nhất: 29,000Thấp nhất: 10,600Chênh lệch: 18,400Trung bình: 20,333% Thay đổi: 17