CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC)

Hà Nội
14,000.0
+1,200.0(+9.38%)
  • Khối lượng:
    350
  • Giá Mua/Bán:
    13,100.0/14,000.0
  • Biên độ ngày:
    13,900.0 - 14,000.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử TTC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
15/07/2022 - 15/08/2022
14,000.013,900.014,000.013,900.00.35K+9.38%
14,000.013,900.014,000.013,900.00.35K+9.38%
12,800.012,800.012,800.012,800.00.10K-9.86%
12,800.012,800.012,800.012,800.00.10K-9.86%
14,200.013,600.014,200.013,600.07.20K+4.41%
14,200.013,600.014,200.013,600.07.20K+4.41%
13,600.013,600.013,600.013,500.00.60K-2.16%
13,600.013,600.013,600.013,500.00.60K-2.16%
13,900.013,900.013,900.013,900.00.60K0.00%
13,900.013,900.013,900.013,900.00.60K0.00%
13,900.012,600.013,900.012,600.010.20K+9.45%
13,900.012,600.013,900.012,600.010.20K+9.45%
12,700.012,500.012,700.012,000.04.50K+1.60%
12,700.012,500.012,700.012,000.04.50K+1.60%
12,500.012,100.012,500.012,100.01.00K-3.85%
12,500.012,100.012,500.012,100.01.00K-3.85%
13,000.012,000.013,000.012,000.00.70K0.00%
13,000.012,000.013,000.012,000.00.70K0.00%
13,000.012,100.013,000.011,800.03.10K+0.78%
13,000.012,100.013,000.011,800.03.10K+0.78%
12,900.013,000.013,100.012,900.01.30K-1.53%
12,900.013,000.013,100.012,900.01.30K-1.53%
13,100.012,400.013,100.012,400.00.31K-6.43%
13,100.012,400.013,100.012,400.00.31K0.00%
13,100.013,800.013,800.013,000.00.33K+0.77%
13,000.012,200.013,000.011,600.02.04K+1.56%
12,800.012,200.012,800.012,200.00.30K0.00%
12,800.012,800.012,900.012,800.00.71K-9.22%
14,100.012,600.014,100.012,600.00.20K+0.71%
14,000.014,000.014,000.014,000.05.01K+8.53%
Cao nhất: 14,200.0Thấp nhất: 11,600.0Chênh lệch: 2,600.0Trung bình: 13,300.0% Thay đổi: 8.5