CTCP Xi măng Thái Bình (TBX)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
22,300.0
0.0(0.00%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử TBX

Khung Thời Gian
Daily
09/01/2017 - 07/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
22,300.022,300.022,300.022,300.00.00%
22,300.022,300.022,300.022,300.00.00%
22,300.022,300.022,300.022,300.04.80K-9.72%
24,700.024,700.024,700.024,700.00.00%
24,700.024,700.024,700.024,700.00.10K+9.78%
22,500.022,500.022,500.022,500.00.10K+9.76%
20,500.020,500.020,500.020,500.00.10K+9.63%
18,700.018,700.018,700.018,700.00.10K+10.00%
17,000.017,000.017,000.017,000.00.10K+9.68%
15,500.015,500.015,500.015,500.00.10K+9.93%
14,100.014,100.014,100.014,100.00.10K+9.30%
12,900.012,900.012,900.012,900.00.10K+9.32%
11,800.011,800.011,800.011,800.00.10K+9.26%
10,800.010,800.010,800.010,800.00.10K+9.09%
9,900.09,900.09,900.09,900.00.10K+10.00%
9,000.09,000.09,000.09,000.00.00%
9,000.09,000.09,000.09,000.00.30K+5.88%
8,500.08,500.08,500.08,500.00.52K-5.56%
9,000.09,000.09,000.09,000.00.00%
9,000.09,000.09,000.09,000.00.10K+4.65%
8,600.08,600.08,600.08,600.00.30K+6.17%
8,100.08,100.08,100.08,100.00.50K-10.00%
9,000.09,000.09,000.09,000.01.50K-10.00%
10,000.010,000.010,000.010,000.00.40K+2.04%
9,800.09,800.09,800.09,800.00.30K+5.38%
9,300.09,300.09,300.09,300.00.30K+3.33%
9,000.09,000.09,000.09,000.00.60K+5.88%
8,500.08,500.08,500.08,500.00.50K+4.94%
8,100.08,100.08,100.08,100.07.30K0.00%
8,100.08,100.08,100.08,100.00.10K-63.68%
Cao nhất
24,700.0
% Thay đổi
0.0
Trung bình
13,433.3
Chênh lệch
16,600.0
Thấp nhất
8,100.0