Starbucks Corp (SBUX)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
19,211.00
+221.00(+1.16%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử SBUX

Khung Thời Gian
Daily
04/09/2023 - 04/10/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
19,211.0018,970.0019,659.0018,497.000.41K+1.22%
18,979.5019,031.5019,198.0018,832.500.39K+0.65%
18,856.0018,873.5019,154.0018,401.001.07K+0.72%
18,720.5017,973.5018,723.5017,947.000.47K+3.77%
18,040.5017,900.0018,094.0017,657.500.28K+1.10%
17,845.0017,795.5017,897.0017,447.000.20K+1.10%
17,650.0017,656.5017,692.0017,438.500.25K+0.38%
17,583.5017,479.5017,736.0017,479.500.29K+0.68%
17,465.0017,750.5017,847.0017,465.000.28K-1.58%
17,744.5017,629.0017,854.5017,585.000.21K+0.59%
17,641.0017,699.0017,699.0017,289.000.29K-0.16%
17,670.0017,900.5017,901.5017,655.000.21K-0.17%
17,699.5017,900.0018,141.5017,660.000.31K-1.16%
17,908.0018,020.5018,177.0017,860.000.33K-0.74%
18,041.0018,000.0018,147.5017,773.000.28K+0.74%
17,908.0017,692.5017,908.0017,473.000.15K+2.17%
17,527.0017,860.0017,860.0017,369.000.67K-0.92%
17,689.5017,508.0017,802.0017,312.000.52K-0.16%
17,718.0018,000.0018,314.0017,515.500.39K-3.45%
18,352.0018,357.0018,518.0018,158.000.61K-0.42%
18,430.0018,923.5018,923.5018,210.000.46K-3.50%
19,099.0019,000.5019,800.0018,000.500.25K+1.22%
Cao nhất
19,800.00
% Thay đổi
1.82
Trung bình
18,080.84
Chênh lệch
2,511.00
Thấp nhất
17,289.00