CTCP Logistic Cảng Đà Nẵng (DNL)

Hà Nội
13,500
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    11,100/14,900
  • Biên độ ngày:
    13,500 - 15,000
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử DNL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/07/2022 - 08/12/2022
15,90015,90015,90015,9000.20K+14.39%
15,90015,90015,90015,9000.20K+14.39%
13,90013,90013,90013,9000.10K+14.88%
13,90013,90013,90013,9000.10K+14.88%
12,10012,10012,10012,1002.00K0.00%
12,10012,10012,10012,1002.00K0.00%
12,10014,20014,20012,1003.30K-10.37%
12,10014,20014,20012,1003.30K-10.37%
13,50015,00015,00013,5002.10K-10.00%
13,50015,00015,00013,5002.10K-10.00%
15,00017,20017,20015,0002.50K-12.79%
15,00017,20017,20015,0002.50K-12.79%
17,20017,20017,20017,2000.20K0.00%
17,20017,20017,20017,2000.20K+0.58%
17,10017,20017,50017,1001.00K-0.58%
17,20017,20017,20017,2000.48K+0.58%
17,10017,10017,10017,1000.11K-2.29%
17,50018,50018,50017,5001.01K-5.41%
18,50019,50019,50018,5002.99K-14.75%
21,70021,70021,70021,7002.00K-14.90%
25,50025,50025,50025,5002.00K-15.00%
30,00030,00030,00030,0000.10K+9.89%
27,30027,30027,30027,3004.80K+1.11%
27,00036,00036,00027,00010.30K-16.15%
32,20028,00032,20028,000203.90K+15.00%
28,00028,00028,00028,0000.10K+6.06%
26,40026,40026,40026,4009.60K+14.78%
23,00023,00023,00023,0000.20K+15.00%
20,00020,00020,00020,0000.20K-9.09%
22,00022,00022,00022,0000.30K+38.36%
Cao nhất: 36,000Thấp nhất: 12,100Chênh lệch: 23,900Trung bình: 18,997% Thay đổi: -8