CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE)

Hà Nội
31,100.0
-500.0(-1.58%)
  • Khối lượng:
    9,500
  • Giá Mua/Bán:
    31,000.0/31,500.0
  • Biên độ ngày:
    31,100.0 - 31,600.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử PCE

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 11/08/2022
31,100.031,600.031,600.031,100.09.50K-1.58%
31,600.031,600.032,500.031,300.038.70K0.00%
31,600.030,900.033,600.030,900.031.30K+2.27%
30,900.030,000.030,900.030,000.034.50K+7.29%
28,800.028,800.030,000.028,300.010.40K0.00%
28,800.030,500.030,700.028,800.018.10K-2.37%
29,500.027,800.029,500.027,800.012.20K+1.72%
29,000.028,600.029,000.027,600.018.40K+0.69%
28,800.027,900.028,800.027,700.017.10K+6.27%
27,100.027,100.027,100.027,000.06.70K+0.37%
27,000.026,000.027,100.025,900.015.90K+4.65%
25,800.025,800.025,800.025,500.013.60K+1.98%
25,300.025,400.025,700.025,300.05.90K+1.20%
25,000.025,100.025,500.025,000.014.00K-0.40%
25,100.025,300.025,300.024,800.01.00K-0.79%
25,300.025,200.025,300.024,600.014.40K+1.20%
25,000.024,900.025,000.024,600.01.90K+0.81%
24,800.025,000.025,100.024,600.03.90K-0.80%
25,000.024,000.025,000.024,000.015.10K+5.93%
23,600.023,600.023,600.023,600.00.70K+0.43%
23,500.023,500.023,500.023,200.026.40K0.00%
23,500.023,500.023,500.023,500.06.80K+0.43%
23,400.024,900.024,900.023,400.06.10K-6.02%
Cao nhất: 33,600.0Thấp nhất: 23,200.0Chênh lệch: 10,400.0Trung bình: 26,934.8% Thay đổi: 24.9