Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC)

Ho Chi Minh
24,000.0
-100.0(-0.41%)
  • Khối lượng:
    185,100
  • Giá Mua/Bán:
    23,900.0/24,000.0
  • Biên độ ngày:
    23,700.0 - 24,200.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử BFC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 12/08/2022
24,000.023,850.024,200.023,700.0185.10K-0.41%
24,100.024,800.024,900.023,800.0320.70K-2.03%
24,600.024,850.024,850.024,350.0208.90K-1.01%
24,850.025,100.025,250.024,750.0271.70K+0.40%
24,750.024,350.024,950.024,000.0462.40K+2.70%
24,100.023,900.024,200.023,600.0149.90K+0.84%
23,900.024,400.024,700.023,750.0186.10K-1.65%
24,300.023,450.024,350.023,450.0489.30K+3.85%
23,400.022,700.023,400.022,700.0280.10K+2.41%
22,850.022,500.022,850.022,450.0174.50K+1.56%
22,500.023,000.023,150.022,500.0226.00K-2.17%
23,000.023,000.023,500.023,000.0178.20K+0.66%
22,850.022,200.022,900.022,200.052.80K+0.88%
22,650.022,500.023,000.022,500.0102.90K-0.22%
22,700.023,200.023,300.022,500.0178.40K-2.78%
23,350.023,800.023,950.023,350.0194.10K-1.89%
23,800.023,500.024,000.023,150.0188.70K+1.71%
23,400.023,500.023,600.023,150.0168.00K+1.08%
23,150.023,500.023,500.022,650.0184.60K-1.49%
23,500.024,100.024,100.023,000.0220.20K-2.08%
24,000.024,000.024,350.024,000.0295.10K0.00%
24,000.022,850.024,300.022,650.0317.80K+4.80%
22,900.023,100.023,500.022,850.0250.30K+0.22%
22,850.022,450.022,900.022,000.0149.40K+2.47%
Cao nhất: 25,250.0Thấp nhất: 22,000.0Chênh lệch: 3,250.0Trung bình: 23,562.5% Thay đổi: 7.6