NOK/LBP - Krone Na Uy Đồng Bảng Liban

Tỷ giá thời gian thực
1,393.20
-17.53(-1.24%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1,410.73
 • Giá Mua/Bán:
  1,390.42/1,395.98
 • Biên độ ngày:
  1,390.57 - 1,395.91
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Krone Na Uy
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Liban

Dữ liệu Lịch sử NOK/LBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2023 - 01/12/2023
1,393.201,390.571,395.911,390.57+0.19%
1,390.611,411.241,413.921,388.45-1.48%
1,411.451,417.311,420.901,400.83-0.42%
1,417.361,413.951,417.541,402.30+0.25%
1,413.811,398.701,414.051,396.22+1.08%
1,398.671,401.731,401.731,397.42+0.01%
1,398.561,395.601,406.861,394.63+0.21%
1,395.691,396.781,405.731,393.04-0.08%
1,396.761,408.621,412.631,389.61-0.83%
1,408.431,405.551,413.061,402.96+0.21%
1,405.421,382.231,406.081,381.53+1.68%
1,382.261,390.861,390.861,381.98-0.65%
1,391.281,374.161,391.581,373.40+1.25%
1,374.071,391.181,395.691,373.13-1.22%
1,391.071,382.221,395.231,361.14+0.65%
1,382.101,357.471,383.511,345.29+1.80%
1,357.681,347.771,359.971,346.06+0.70%
1,348.261,351.631,351.631,345.59-0.31%
1,352.451,339.221,353.931,338.88+0.97%
1,339.451,341.211,353.261,337.24-0.13%
1,341.211,343.671,345.671,334.26-0.18%
1,343.691,357.091,363.581,339.52-0.92%
1,356.191,351.961,366.301,350.44+0.31%
1,352.061,361.431,361.431,347.58-0.77%
1,362.561,344.151,363.481,342.94+1.37%
1,344.121,349.161,362.201,337.52-0.32%
1,348.481,344.721,348.711,335.61+0.25%
Cao nhất: 1,420.90Thấp nhất: 1,334.26Chênh lệch: 86.64Trung bình: 1,377.66% Thay đổi: 3.58
Bạn cảm thấy thế nào về NOK/LBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ