Lợi Suất Trái Phiếu 10-2 Year Treasury Yield Spread

NYSE
-76.02
-4.43(6.19%)
  • Giá đ.cửa hôm trước:
    -71.59
  • Biên độ ngày:
    -78.59 - -70.06
  • Loại:Trái phiếu
  • Nhóm:Chênh lệch
  • Thị trường:Hoa Kỳ

Dữ liệu Lịch sử Suất Thu lợi Trái phiếu 10-2 Year Treasury Yield Spread

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/04/2023 - 28/05/2023
-76.02-71.59-70.06-78.59+6.19%
-71.59-63.59-63.18-73.24+12.58%
-63.59-62.45-56.43-3,821.86+1.83%
-62.45-60.30-60.06-66.23+3.57%
-60.30-59.84-57.38-62.07+0.77%
-59.84-61.26-55.55-64.42-2.32%
-61.26-59.05-57.33-63.36+3.74%
-59.05-54.47-45.19-61.55+8.41%
-54.47-50.48-49.44-55.69+7.90%
-50.48-53.08-48.94-54.15-4.90%
-53.08-51.30-49.11-56.16+3.05%
-51.51-47.29-45.76-52.11+8.92%
-47.29-50.77-44.33-57.61-6.85%
-50.77-49.59-47.97-54.73+2.38%
-49.59-48.49-45.92-50.98+2.27%
-48.49-41.33-40.56-49.39+17.32%
-41.33-50.48-36.06-59.23-17.78%
-50.27-55.87-46.38-58.38-10.38%
-56.09-57.47-49.89-60.65-2.04%
-57.26-58.74-53.95-64.27-2.85%
-58.94-55.45-54.18-62.17+6.29%
Cao nhất: 0.00Thấp nhất: -3,821.86Chênh lệch: 3,821.86Trung bình: -56.37% Thay đổi: 37.10