CTCP Viglacera Từ Sơn (VTS)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,800.0
+1,400.0(+12.28%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử VTS

Khung Thời Gian
Daily
19/07/2023 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
12,800.012,800.012,800.012,800.00.10K+12.28%
12,800.012,800.012,800.012,800.00.10K+12.28%
11,400.011,400.011,400.011,400.01.10K-14.29%
11,400.011,400.011,400.011,400.01.10K-14.29%
13,300.013,300.013,300.013,300.00.11K+9.02%
13,300.013,300.013,300.013,300.00.11K+9.02%
12,200.012,200.012,200.012,200.00.60K-14.69%
12,200.012,200.012,200.012,200.00.60K-14.69%
14,300.014,300.014,300.014,300.00.10K+10.85%
12,900.012,900.012,900.012,900.00.20K-7.86%
14,000.012,100.014,800.011,200.00.72K+6.87%
13,100.013,100.013,100.013,100.00.20K-14.94%
15,400.015,400.015,400.015,400.00.10K+8.45%
14,200.014,200.014,200.014,200.00.10K-1.39%
14,400.012,600.014,400.012,600.03.00K-2.70%
14,800.014,800.014,800.014,800.00.10K+15.63%
12,800.014,400.014,400.012,800.00.40K-14.09%
14,900.012,600.014,900.012,600.02.49K-3.87%
15,500.013,500.015,500.013,500.05.10K-1.27%
15,700.015,700.015,700.015,700.00.10K+12.95%
13,900.013,900.013,900.013,900.00.20K+14.88%
12,100.012,200.012,200.012,100.00.20K-13.57%
14,000.014,000.014,000.014,000.00.10K-12.50%
16,000.014,100.016,000.012,100.01.60K-6.98%
17,200.015,100.017,300.013,000.05.40K-8.51%
18,800.014,900.018,800.014,900.04.30K+7.43%
17,500.017,500.017,500.017,500.00.10K-1.69%
17,800.017,800.017,800.017,800.00.20K0.00%
17,800.017,800.017,800.017,800.00.20K-1.11%
18,000.016,200.018,900.016,200.00.40K+40.63%
Cao nhất
18,900.0
% Thay đổi
-10.5
Trung bình
14,483.3
Chênh lệch
7,700.0
Thấp nhất
11,200.0