CTCP Chứng khoán MB (MBS)

Hà Nội
15,100.0
+500.0(+3.42%)
  • Khối lượng:
    2,914,871
  • Giá Mua/Bán:
    15,000.0/15,100.0
  • Biên độ ngày:
    14,700.0 - 15,400.0

Dữ liệu Lịch sử MBS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 05/12/2022
15,100.015,000.015,400.014,800.02.91M+3.42%
14,600.013,300.014,600.012,800.04.64M+9.77%
13,300.014,000.014,400.013,200.04.33M-4.32%
13,900.012,500.014,200.012,500.02.79M+0.72%
13,800.013,300.014,200.012,800.04.14M+2.22%
13,500.012,700.013,500.012,600.02.37M+9.76%
12,300.010,900.012,300.010,900.01.68M+9.82%
11,200.010,900.011,400.010,500.01.26M+2.75%
10,900.011,600.011,800.010,900.0890.56K-6.03%
11,600.010,900.012,500.010,600.01.88M+1.75%
11,400.010,100.011,500.010,100.01.01M+1.79%
11,200.09,600.011,600.09,600.02.09M+5.66%
10,600.010,000.010,700.010,000.01.15M+7.07%
9,900.08,100.09,900.08,100.02.30M+10.00%
9,000.09,100.010,000.09,000.01.73M-10.00%
10,000.09,400.010,700.09,400.01.88M-3.85%
10,400.09,900.011,500.09,700.01.17M-2.80%
10,700.010,800.011,600.010,700.01.60M-9.32%
11,800.010,700.012,300.010,700.0597.51K0.00%
11,800.011,100.011,800.010,400.0756.88K+5.36%
11,200.011,200.012,600.011,200.01.51M-9.68%
Cao nhất: 15,400.0Thấp nhất: 8,100.0Chênh lệch: 7,300.0Trung bình: 11,819.0% Thay đổi: 21.8