CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)

Hà Nội
64,400.0
-1,600.0(-2.42%)
  • Khối lượng:
    1,200
  • Giá Mua/Bán:
    64,400.0/65,400.0
  • Biên độ ngày:
    63,900.0 - 64,400.0

Dữ liệu Lịch sử LHC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 10/08/2022
64,400.063,900.064,400.063,900.01.20K-2.42%
66,000.067,000.067,000.066,000.06.20K-1.49%
67,000.069,000.070,000.064,000.01.40K-1.47%
68,000.067,000.069,000.067,000.01.30K-1.45%
69,000.067,000.069,900.066,000.06.90K-1.43%
70,000.072,100.072,100.067,900.011.60K+6.22%
65,900.066,000.066,450.065,500.010.80K+0.61%
65,500.064,750.066,250.064,750.027.40K+1.16%
64,750.064,000.064,750.064,000.03.00K+1.17%
64,000.065,000.065,000.059,600.04.20K-1.54%
65,000.065,000.065,000.065,000.01.20K+1.17%
64,250.064,250.064,250.064,250.04.00K0.00%
64,250.065,000.065,000.064,250.07.60K+0.63%
63,850.063,850.065,000.063,850.03.80K+0.08%
63,800.065,000.065,000.063,800.03.80K-1.85%
65,000.065,000.065,000.065,000.02.00K0.00%
65,000.065,000.066,900.065,000.04.00K0.00%
65,000.065,000.065,000.065,000.00.60K-0.76%
65,500.067,000.067,000.065,000.03.60K0.00%
65,500.066,500.066,500.065,500.03.00K+0.77%
65,000.065,000.065,250.065,000.04.80K0.00%
65,000.065,000.065,000.065,000.04.20K0.00%
65,000.065,550.065,550.065,000.02.40K0.00%
Cao nhất: 72,100.0Thấp nhất: 59,600.0Chênh lệch: 12,500.0Trung bình: 65,508.7% Thay đổi: -0.9