CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8)

Hà Nội
5,900.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    5,100.0/5,900.0
  • Biên độ ngày:
    5,900.0 - 5,900.0

Dữ liệu Lịch sử CX8

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/01/2023 - 25/03/2023
5,900.05,900.05,900.05,900.00.10K+7.27%
5,900.05,900.05,900.05,900.00.10K+7.27%
5,500.06,100.06,100.05,500.01.50K-9.84%
5,500.06,100.06,100.05,500.01.50K-9.84%
6,100.05,200.06,100.05,200.00.20K+7.02%
6,100.05,200.06,100.05,200.00.20K+7.02%
5,700.05,700.05,700.05,700.00.50K0.00%
5,700.05,700.05,700.05,700.00.50K0.00%
5,700.05,700.05,700.05,700.00.10K+9.62%
5,700.05,700.05,700.05,700.00.10K+9.62%
5,200.05,200.05,200.05,200.01.00K-8.77%
5,200.05,200.05,200.05,200.01.00K-8.77%
5,700.06,700.06,700.05,700.00.20K-9.52%
5,700.06,700.06,700.05,700.00.20K-9.52%
6,300.06,300.06,300.06,300.00.10K+8.62%
5,800.05,800.05,800.05,800.01.80K-9.38%
6,400.06,400.06,400.06,400.00.10K+8.47%
5,900.05,900.05,900.05,900.00.30K0.00%
5,900.06,000.06,000.05,900.00.20K+7.27%
5,500.05,500.05,500.05,500.00.60K-8.33%
6,000.06,000.06,000.06,000.00.40K-9.09%
6,600.06,600.06,600.06,600.00.10K+1.54%
6,500.07,000.07,000.05,900.00.90K0.00%
6,500.07,900.07,900.06,500.00.30K-9.72%
7,200.07,200.07,200.07,200.00.10K+9.09%
6,600.05,400.06,600.05,400.01.70K+10.00%
6,000.06,000.06,000.06,000.00.30K-9.09%
6,600.06,600.06,600.06,600.00.10K-9.59%
7,300.07,300.07,300.07,300.00.90K0.00%
7,300.07,300.07,300.07,300.01.00K+23.73%
Cao nhất: 7,900.0Thấp nhất: 5,200.0Chênh lệch: 2,700.0Trung bình: 6,066.7% Thay đổi: -6.3