CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8)

Hà Nội
6,000.0
-100.0(-1.64%)
  • Khối lượng:
    1,200
  • Giá Mua/Bán:
    5,900.0/6,700.0
  • Biên độ ngày:
    5,500.0 - 6,000.0
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Dữ liệu Lịch sử CX8

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/07/2022 - 10/08/2022
6,000.05,600.06,000.05,500.01.20K-1.64%
6,000.05,600.06,000.05,500.01.20K-1.64%
6,100.07,000.07,000.06,100.00.20K-6.15%
6,100.07,000.07,000.06,100.00.20K-6.15%
6,500.06,500.06,500.06,500.00.30K-8.45%
6,500.06,500.06,500.06,500.00.30K-8.45%
7,100.07,100.07,100.07,100.03.90K-8.97%
7,100.07,100.07,100.07,100.03.90K-8.97%
7,800.07,800.07,800.07,800.00.10K+8.33%
7,800.07,800.07,800.07,800.00.10K+8.33%
7,200.07,800.07,800.07,200.00.40K0.00%
7,200.07,800.07,800.07,200.00.40K0.00%
7,200.07,200.07,200.07,200.00.20K-8.86%
7,200.07,200.07,200.07,200.00.20K-8.86%
7,900.08,500.08,500.07,200.00.40K0.00%
7,900.08,500.08,500.07,200.00.40K0.00%
7,900.08,400.08,400.07,900.00.20K-1.25%
7,900.08,400.08,400.07,900.00.20K-1.25%
8,000.08,000.08,000.08,000.00.10K+8.11%
8,000.08,000.08,000.08,000.00.10K+8.11%
7,400.07,500.07,500.07,400.00.30K+7.25%
7,400.07,500.07,500.07,400.00.30K+7.25%
6,900.06,900.06,900.06,900.01.70K-9.21%
6,900.06,900.06,900.06,900.01.70K-9.21%
7,600.08,200.08,700.07,500.00.70K-7.32%
7,600.08,200.08,700.07,500.00.70K-7.32%
8,200.08,800.08,800.07,200.01.50K+2.50%
8,200.08,800.08,800.07,200.01.50K+2.50%
8,000.08,800.08,800.08,000.00.60K-9.09%
8,800.08,800.08,800.08,800.00.10K+46.67%
Cao nhất: 8,800.0Thấp nhất: 5,500.0Chênh lệch: 3,300.0Trung bình: 7,346.7% Thay đổi: -25.0