Cổ Phiếu Công Nghệ Sinh Học

Các cổ phiếu công nghệ sinh học này nhắm đến thị trường chống lão hóa và trường thọ đang bùng nổ, tạo đà phát triển theo hướng kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe, công nghệ và đầu tư.
0.0232
+0.0054+30.48
1.9500
+0.0900+4.84
3.6000
-0.6000-14.29
0.591
+0.014+2.48
0.48
0.000.00
97.28
-1.71-1.73
1.025
+0.025+2.50
98.35
0.000.00
4.44
-0.03-0.67
1.185
-0.015-1.25
0.330
-0.070-17.48
1.420
+0.020+1.43
3.160
-0.010-0.32
0.266
-0.019-6.84
179.79
0.000.00
1.175
-0.185-13.60
0.58
-0.01-1.47
19.72
-0.29-1.45
11.07
+0.02+0.18
29.88
-1.01-3.27
69.81
-1.70-2.37
18.47
-0.30-1.60
0.7600
+0.0100+1.33
1.850
-0.080-4.15
15.19
+0.69+4.76
0.3588
-0.0092-2.50
5.46
-0.16-2.85
0.3949
+0.0087+2.25
0.21
-0.01-3.37
0.336
-0.009-2.64
0.41
-0.01-3.27
2.47
-0.14-5.36
2.170
+0.130+6.37
7.04
-0.37-4.99
2.69
-0.10-3.42
3.39
-0.01-0.29
1.95
-0.04-2.01
1.19
-0.04-3.25
1.35
-0.05-3.57
0.82
+0.01+1.38
3.42
+0.09+2.55
0.96
+0.06+7.11