x
0

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên -

TênÝ Kiến Thành ViênGiảmTăngLời/Lỗ Trung bình%
EUR/USD
Giảm
33%
Tăng
67%
337695-0.63%
Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI
Giảm
64%
Tăng
36%
2391362.13%
USD/JPY
Giảm
50%
Tăng
50%
159162-0.02%
Hợp đồng Tương lai Vàng
Giảm
71%
Tăng
29%
215880.06%
GBP/USD
Giảm
36%
Tăng
64%
100177-0.15%
BTC/USD
Giảm
61%
Tăng
39%
145926.39%
Hợp đồng Tương lai Dầu Brent
Giảm
54%
Tăng
46%
1171010.30%
USD/TRY
Giảm
72%
Tăng
28%
154610.03%
Hợp đồng Tương lai Khí Tự nhiên
Giảm
30%
Tăng
70%
45103-0.36%
USD/CAD
Giảm
41%
Tăng
59%
59850.18%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng -

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối