Tin Tức Nóng Hổi
0
In

Haris Anwar/Investing.com

  • Hồ sơ

Thêm Thông Tin

Haris Anwar l&agrave; một c&acirc;y viết sống ở Toronto chuy&ecirc;n về mảng t&agrave;i ch&iacute;nh. Nhiệm vụ của &ocirc;ng l&agrave; gi&uacute;p độc giả kiếm được lợi tức đầu tư tốt hơn v&agrave; tiền lời cao hơn từ danh mục đầu tư vốn của họ. B&ecirc;n cạnh việc đưa tin về c&aacute;c chứng kho&aacute;n sinh lời, Haris c&ograve;n đưa ra nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch chuy&ecirc;n s&acirc;u về t&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n, đầu tư v&agrave; nền kinh tế tr&ecirc;n diện rộng.<br /> <br /> Trong suốt sự nghiệp 17 năm l&agrave;m b&aacute;o, Haris đ&atilde; viết b&agrave;i cho một số c&ocirc;ng ty truyền th&ocirc;ng lớn nhất thế giới như Bloomberg, Reuters, Dow Jones Newswires v&agrave; The Globe and Mail.&nbsp;&Ocirc;ng c&oacute; bằng Thạc sỹ về b&aacute;o kinh tế v&agrave; kinh doanh Trường B&aacute;o ch&iacute; thuộc Đại học Columbia, New York, v&agrave; c&oacute; chứng chỉ tiếp thị điện tử từ Đại học Toronto.

Hình Thức Nhà Giao Dịch:    Nhà giao dịch
Phương thức Tiếp Cận Ưa Thích:    Không cụ thể