TCS Group Holding PLC (TCSGDR)

2,691.50
-34.00(-1.25%)
  • Khối lượng:
    217,961
  • Giá Mua/Bán:
    2,691.00/2,691.50
  • Biên độ ngày:
    2,671.00 - 2,731.50

Dữ liệu Lịch sử TCSGDR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/10/2022 - 27/11/2022
2,691.502,725.502,731.502,671.00217.96K-1.25%
2,725.502,735.002,765.002,714.50217.90K-0.11%
2,728.502,816.002,818.002,662.00669.10K-2.50%
2,798.502,805.002,824.002,770.50313.14K+0.02%
2,798.002,835.002,855.502,710.50583.07K-0.71%
2,818.002,791.002,829.502,775.00395.98K+1.26%
2,783.002,753.002,785.002,745.00303.15K+1.33%
2,746.502,702.002,768.502,680.00391.01K+2.92%
2,668.502,800.002,800.002,550.50869.67K-4.34%
2,789.502,691.002,799.002,682.00521.17K+4.24%
2,676.002,679.502,708.002,610.00486.44K+0.15%
2,672.002,540.002,689.002,530.00785.68K+6.01%
2,520.502,592.002,615.502,450.00355.02K-3.00%
2,598.502,603.002,620.002,551.00362.91K-0.06%
2,600.002,560.002,608.002,528.50249.78K+3.22%
2,519.002,538.002,569.502,490.00257.33K-0.67%
2,536.002,619.502,628.002,501.50283.73K-2.98%
2,614.002,633.002,657.502,531.00558.18K-0.23%
2,620.002,521.002,630.002,510.50506.36K+4.67%
2,503.002,497.002,506.502,468.00172.66K+0.24%
2,497.002,507.002,520.002,482.00262.41K-0.12%
Cao nhất: 2,855.50Thấp nhất: 2,450.00Chênh lệch: 405.50Trung bình: 2,662.07% Thay đổi: 7.66