Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Serbia

Lần cuối
Cao
Thấp
650.00650.00650.000.000.00%4.02KBelgrade
2,000.002,000.002,000.000.000.00%1.24KBelgrade
21,01021,01021,010-1.00-0.00%70Belgrade
3,500.003,500.003,500.000.000.00%350Belgrade
1,131.001,147.001,120.00-11.00-0.96%649Belgrade
762.00762.00750.000.000.00%530Belgrade
658.00658.00658.000.000.00%604Belgrade
1,620.001,620.001,620.00-30.00-1.82%184Belgrade
3,701.003,701.003,701.000.000.00%74Belgrade
493.00493.00493.000.000.00%430Belgrade
5,100.005,100.005,100.000.000.00%40Belgrade
7,499.007,499.007,499.00+149.00+2.03%27Belgrade
13,50013,50013,500+239.00+1.80%11Belgrade
14,00014,00014,0000.000.00%10Belgrade
7,000.007,000.007,000.000.000.00%13Belgrade
640.00640.00640.00-17.00-2.59%141Belgrade
361.00365.00360.00-5.00-1.37%230Belgrade
4,000.004,000.004,000.000.000.00%20Belgrade
30.0030.0030.000.000.00%2.66KBelgrade
550.00550.00550.000.000.00%84Belgrade
1,400.001,400.001,400.000.000.00%28Belgrade
355.00355.00355.00+4.00+1.14%97Belgrade
7,120.007,120.007,120.00-30.00-0.42%4Belgrade
905.00905.00905.00+3.00+0.33%30Belgrade
80.0080.0080.00+20.00+33.33%283Belgrade
1,055.001,055.001,055.00-145.00-12.08%16Belgrade
4,601.004,601.004,601.000.000.00%3Belgrade
13,50713,50713,507+302.00+2.29%1Belgrade
127.00127.00127.000.000.00%35Belgrade
7.007.007.000.000.00%555Belgrade
3,860.003,860.003,860.000.000.00%1Belgrade
900.00900.00900.000.000.00%3Belgrade
11.0011.0011.000.000.00%215Belgrade
1,890.001,890.001,890.00-10.00-0.53%1Belgrade
18.0018.0018.000.000.00%94Belgrade