Eni SpA (ENId)

13.91
+0.66(+4.95%)
  • Khối lượng:
    9
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    13.91 - 13.91
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử ENId

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 04/12/2022
13.9113.9113.9113.91-1.42%
13.9113.9113.9113.91-1.42%
14.1114.1114.1114.11-0.98%
14.1114.1114.1114.11-0.98%
14.2514.2514.2514.25+1.79%
14.2514.2514.2514.25+1.79%
14.0014.0314.0314.000.23K-2.17%
14.0014.0314.0314.000.23K-2.17%
14.3114.2514.3114.250.71K+0.77%
14.3114.2514.3114.250.71K+0.77%
14.2014.2014.2014.20-0.84%
14.2014.2014.2014.20-0.84%
14.3214.3214.3214.32+1.20%
14.3214.3214.3214.32+1.20%
14.1514.0314.1514.030.58K+5.36%
14.1514.0314.1514.030.58K+5.36%
13.4313.4513.7313.430.31K-4.95%
13.4313.4513.7313.430.31K-4.95%
14.1314.1014.1714.100.93K+0.64%
14.1314.1014.1714.100.93K+0.64%
14.0414.0414.0414.04-1.20%
14.0414.0414.0414.04-1.20%
14.2114.2114.2114.21+1.50%
14.2114.2114.2114.21+1.50%
14.0014.0014.0014.00-0.07%
14.0014.0014.0014.00-0.07%
14.0114.0114.0114.01+0.72%
14.0114.0114.0114.01-1.34%
14.2014.2014.2014.20-0.56%
14.2814.2814.2814.28+5.15%
Cao nhất: 14.32Thấp nhất: 13.43Chênh lệch: 0.89Trung bình: 14.09% Thay đổi: 2.43