Amgen Inc (4332)

Hồng Kông
Tiền tệ tính theo HKD
Miễn trừ Trách nhiệm
1,761.00
0.00(0.00%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử 4332

Khung Thời Gian
Daily
21/03/2023 - 05/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
1,761.001,761.001,761.001,761.000.00%
Cao nhất
1,761.00
% Thay đổi
0.00
Trung bình
1,761.00
Chênh lệch
0.00
Thấp nhất
1,761.00