Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

DF Markets Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
23:13 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 0.90.8 1.1 2.4 0.8 0.9 1.4 0.8 0.9 1.2 0.8 1.5 4.6
GBP/USD 1.61.2 1.8 4.4 1.2 1.6 3.9 1.2 1.5 2.9 1.2 2.6 9.7
USD/JPY 1.21.2 1.6 3.6 1.2 1.3 1.6 1.2 1.3 1.8 1.2 2.2 5.2
USD/CHF 1.51.4 2.2 5.6 1.4 1.6 2.4 1.4 1.6 2.4 1.4 3.4 7.6
AUD/USD 1.41.2 1.7 4.2 1.2 1.4 2.4 1.2 1.4 2.0 1.2 2.2 4.8
EUR/GBP 1.41.2 2.3 7.6 1.2 1.5 3.6 1.2 1.4 2.8 1.2 3.6 8.0
USD/CAD 1.61.4 2.1 7.2 1.4 1.6 3.2 1.4 1.6 2.6 1.4 3.0 10.0
NZD/USD 2.01.8 2.2 3.8 1.8 2.0 2.4 1.8 2.0 2.4 1.8 2.5 4.4
EUR/JPY 2.02.0 2.4 5.0 2.0 2.1 3.0 2.0 2.1 2.8 2.0 3.0 5.8
EUR/CHF 2.22.0 2.9 6.8 2.0 2.2 3.8 2.0 2.2 3.1 2.0 4.0 8.1
GBP/JPY 2.82.8 3.9 9.5 2.8 3.1 7.0 2.8 3.0 5.2 2.8 5.3 12.4
GBP/CHF 4.04.0 5.3 11.2 4.0 4.3 9.2 4.0 4.2 9.2 4.0 6.9 13.0
CHF/JPY 2.52.4 3.6 8.7 2.4 2.6 4.1 2.4 2.6 3.4 2.4 5.1 9.4
CAD/CHF 3.33.2 4.2 9.6 3.2 3.3 4.4 3.2 3.3 3.9 3.2 5.5 10.6
EUR/AUD 5.45.4 6.1 10.6 5.4 5.7 7.8 5.4 5.7 7.2 5.4 6.8 10.6
EUR/CAD 3.43.2 4.2 11.0 3.2 3.4 4.6 3.2 3.3 4.6 3.2 5.6 11.0
USD/ZAR 130.0130.0 134.3 172.0 130.0 130.9 172.0 130.0 130.7 152.2 130.0 140.4 173.2
USD/TRY 253.2250.0 251.1 266.8 250.0 251.8 266.8 250.0 250.5 266.8 250.0 250.6 258.0
USD/MXN 87.480.0 88.4 119.6 80.0 83.5 119.6 80.0 83.2 119.6 80.0 94.6 115.2
USD/SEK 80.080.0 82.3 93.0 80.0 80.8 87.4 80.0 80.8 90.7 80.0 85.0 115.7
AUD/JPY 4.04.0 4.8 9.5 4.0 4.1 5.4 4.0 4.1 4.8 4.0 5.9 10.1
AUD/NZD 9.29.0 10.2 16.4 9.0 9.2 11.0 9.0 9.2 10.2 9.0 11.9 21.6
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng